Category پزشکي

آینده تخت های بیمارستانی موجود در ایران و جهان

به عنوان کارکردهای یکپارچه برای تخت های بیمارستان و پیشنهادهای تحقیقاتی موجود ، نظارت بر بیماران گسترده ترین گروه در بین پیشنهادهای جامع برای مراقبت از بیماران پرخطر یا طولانی مدت است...

Read More