ترجمه جزوه زبان تخصصی عمران tagged posts

خدمات ترجمه Karenni (Kayah) – ترجمه هر زبانی به Karenni

این یک قانون ناگفته جهانی است که اکثریت در همه جا از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. ارزش شغلی انگلیسی به این دلیل است که بیش از یک میلیارد گوینده دارد و یک زبان بین المللی است. فرهنگ یا دین یک میلیارد نفر برای بسیاری شناخته خواهد شد. اما این بدان معنا نیست که فرهنگ چند هزار نفر اهمیتی ندارد...

Read More